Bronzealderbopladserne ved Bjerre

 

Museet for Thy og Vester Hanherred indledte i 1990 omfattende arkæologiske undersøgelser af bopladser og marker fra bronzealderen ved Bjerre, Vigsø sogn i Nordthy. De indledende undersøgelser blev foretaget i henhold til museumslovens §26, medens de efterfølgende undersøgelser (i årene 1993-1997) blev foretaget som deciderede forskningsgravninger under et internationalt forskningsprojekt: Thy Archaeological Project. Allerede fra starten i 1990 var udgravningsresultaterne i særklasse, idet der takket være ekstraordinært gode bevaringsbetingelser i realiteten var tale om sporene efter et helt kulturlandskab fra bronzealderen. Denne vurdering er stadig gældende, og når man ser på resultaterne fra de senere års undersøgelser står det klart, at fundene fra Bjerre er unikke i dansk sammenhæng og derfor af meget stor betydning for vort kendskab til bronzealderens erhvervsgrundlag og bebyggelsesmønster (Bech 1991, 1997, 1998, Bech & Mikkelsen 2000, Earle et al. 1998).

I årene 1993-1995 undersøgtes således for første gang herhjemme et langhus med velbevarede træstolper fra ældre bronzealder på Bjerre plads 6. Den høje grundvandsstand i området har medvirket til, at næsten 75% af alle stolpehullerne i det 25 m lange hus indeholdt bevaret træ, hvilket er enestående i dansk sammenhæng og giver mulighed for nærmere at studere anvendelsen af træressourcer til husbyggeri i det allerede dengang træfattige Thy. Undersøgelser i 1996 og 1997 på den nærliggende Bjerre plads 7 fra midten af yngre bronzealder har desuden gjort det muligt at belyse eventuelle ændringer i udnyttelsen af området fra ældre til yngre bronzealder. Her er især det omfattende makrobotaniske materiale af stor betydning, ligesom det store flint- og keramikinventar er vigtigt. Hele plads 7 er forseglet af et tykt flyvesandslag, hvorfor der er tale om en ren lokalitet, hvor der er samtidighed mellem det undersøgte hus, et aktivitetsområde med gruber udenfor huset samt kulturlaget på pladsen.

Flintanalyserne
De meget omfattende flintinventarer fra Bjerre udgør et af de bærende elementer i datagrundlaget for projektet "Produktionsstrategier i bronzealderens flinthåndværk". Undersøgelserne af flintmaterialet fra Bjerre vil foruden typologiske analyser først og fremmest omfatte sammensætning af inventarerne og tekniske studier (attribut analyser) med henblik på en dynamisk rekonstruktion af grund- såvel som redskabsproduktionen i de enkelte inventarer. Dette omfatter en analyse af det operative skema (dvs. de beslutningsprocesser, der karakteriserer redskabsproduktionen i hvert enkelt inventar), den teknologiske profil (dvs. den reduktionsteknik, -metode og -strategi, der er blevet fulgt), inventarernes kompleksitet og komplethed, den teknologiske kunnen, samt graden af specialisering i redskabsproduktionen. Sidstnævnte er specielt relevant med hensyn til de ganske store mængder asymmetriske flintsegl, der er produceret på stedet.

På grund af Bjerre bopladsernes høje udgravningsmæssige kvalitet vil flere af pladserne også muliggøre spredningsanalyser, henholdsvis analyser af tidsmæssige og rumlige mønstre i forholdet mellem produktionsaffald og produkt (færdigt redskab). Herigennem fås bl.a. et indtryk af hvorledes de færdige produkter (segl, knive, skrabere) har bevæget sig rundt på, eller imellem, pladserne. Sammenholdt med oplysninger om det øvrige inventar (dvs. primært keramikken) vil man herigennem kunne diskutere bosættelsesdynamiske aspekter vedrørende opholdets varighed og intensitet. Gennem funktionsstudier vil man desuden kunne udskille aktivitetsområder og strukturer i forhold til de enkelte bosættelsesfaser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der indenfor rammerne af Thy Archaeological Project allerede nu foreligger slidsporsanalyser af udvalgte genstandsgrupper og delinventarer fra plads 1, 2, 3, 5 og 6 (Aperlo 1994, nd).

De tekniske analyser vil blive suppleret med forsøg på proveniens-bestemmelse af de enkelte flintsorter. Formålet med disse undersøgelser er at belyse eventuelle mønstre vedrørende indirekte eller direkte fremskaffelse af råmateriale (handel og udveksling contra selvforsyning), samt at diskutere forholdet mellem råmaterialeadgang og teknologisk strategi. De spørgsmål, der her skal afklares, er først og fremmest betinget af om, eller i hvor høj grad, det overhovedet kan lade sig gøre at bestemme proveniensen af det anvendte råmateriale. Det gælder f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt man har haft kendskab til og udnyttet de nærliggende (neolitiske) flintminer ved Bjerre. Der vil også blive set på, om der foreligger mulig import af højkvalitets flintsorter fra mere fjerntliggende områder. Sidst, men ikke mindst, vil det blive undersøgt om der kan iagttages specifikke sammenhænge mellem redskabsproduktion og valg af råmateriale.

Litteratur
Aperlo, P.E. 1994 : Crude but effective: Stone Tools and Household Production in Early Bronze Age Thy, Denmark. University of California, unpublished MA thesis.

Aperlo, P.E. nd : Bjerre - Stone Tools and Household Production in Early Bronze Age Thy. Unpublished manuscript.

Bech, J-H. 1991 : Et bronzealderlandskab ved Bjerre i Nordthy. MIV 16, 1991, s. 41-48.

Bech, J-H. 1997 : Bronze Age Settlements on raised sea-beds at Bjerre, Thy, NW-Jutland. I: J.J. Assendorp (ed.): Forschungen zur bronzezeitlichen Besiedlung in Nord- und Mitteleuropa, Internationale Archäologie 38, 1997, s. 3-15.

Bech, J-H. 1998 : Thy Projektet. Rapport fra bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. April 1997. I : Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 3, 1998 s. 57-65.

Bech, J-H. & M. Mikkelsen 2000 : Landscapes, settlement and subsistence in Bronze Age Thy, NW Denmark. I: J. Ringtved & C. Fabech (eds.): Settlement and Landscape s. 65-74.

Earle, T. et al. 1998 : The Political Economy of Late Neolithic and Early Bronze Age Society : The Thy Archaeological Project. I : Norwegian Archaeological Review, vol. 31, No. 1, 1998 s. 1-28.

 Back